ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ. Προσλήψεις

Καθορισμός των ειδικοτήτων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2016 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν.4325/2015) έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες