Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός. Πρόσληψη δικηγόρου

Προκήρυξη για την πρόσληψη Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός

Το Νοσοκομείο αφροδισίων και δερματικών νόσων Αθήνας Ανδρέας Συγγρός, προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης Δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013, του Κώδικα Δικηγόρων