Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) – Προκήρυξη

Προκηρύσσονται εκατόν ενενήντα μία (191) θέσεις οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1)

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες

Αριθμ. Αριθμ. Φ.415.15/1/169239 Σ.48 – ΦΕΚ Β 155 – 29.01.2014
Καθορισμός του Αριθμού των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) για Κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.