ΕΕΤΤ. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ασκούμενους δικηγόρους

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ»
Μαρούσι, 30-06-2016
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
Ασκούμενους/ες Δικηγόρους οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην ΕΕΤΤ, για διάρκεια έξι (6) μηνών, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του ιδίου του υποψηφίου δικηγόρου στην Αρχή και την αποδοχή της αίτησης από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, να υποβάλλουν την αίτησή τους (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του «Παραρτήματος Α»), εγγράφως, είτε εντύπως, στην ΕΕΤΤ (Λ. Κηφισίας αρ. 60, Μαρούσι, τηλ: 2106151000), είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στης ιστοσελίδα της Αρχής,

Υπόδειγμα της Αίτησης: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι λεπτομέρειες της πρόσκλησης