Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Μεγαρέων

Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Μεγαρέων

Πρόσκληση προς υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν, μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων, να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου, από την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 έως και την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019Ο αριθμός των υποψήφιων δικηγόρων, που θα πραγματοποιήσουν άσκηση στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων, ορίζεται σε δύο (2)

Η πρόσκληση

Η σχετική ΚΥΑ

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Μεγαρέων (Αριθμ. 78473 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3862/02.11.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν άσκηση στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων, σε δύο (2) άτομα.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 1η Ιουνίου και 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαρέων.
Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
β) αριθμό μητρώου ασκούμενου,
γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Μεγαρέων, με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Τα ονόματα όλων των επιλεγομένων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων, σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου καθώς και της απασχόλησης των υποψηφίων δικηγόρων, είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Δ. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ε. Στο τέλος της διαδικασίας χορηγείται από το Δήμο Μεγαρέων στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αριθμ. 78473 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3862/02.11.2017)