Πρόσληψη από ιδιώτες Αξιωματικών Υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία

Πρόσληψη από ιδιώτες Αξιωματικών Υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων Αξιωματικών Υγειονομικού

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση εξήντα (60) θέσεων, ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία από ιδιώτες, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 373/2002 (ΦΕΚ Α΄ 320)

 

Διαγωνισμός για την πλήρωση εξήντα (60) κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού

 

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων κατά τομέα, κατηγορία και ειδικότητα, καθορίζεται ως ακολούθως:

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ: (Εξήντα (60) θέσεις):

(i) Ιατροί (με βαθμό Υπαστυνόμου Α΄):

(α) Δεκατρείς (13) με ειδικότητα Παθολόγου.
(β) Δεκαπέντε (15) με ειδικότητα Ψυχιάτρου.
(γ) Δύο (2) με ειδικότητα Πνευμονολόγου.

(ii) Ψυχολόγοι (με βαθμό Υπαστυνόμου Β΄):

–  Τριάντα (30) με ειδικότητα Ψυχολόγου.

 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικό Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις χώρες που διαμένουν, την αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από την 24-11-2021 μέχρι και την 15:00’ ώρα της 23-12-2021.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής (Υποδείγματα Α1 και Α2) είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή οι αιτήσεις καταχωρούνται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες σε ειδική μηχανογραφική εφαρμογή, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν χειρόγραφα τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των αιτήσεων συμμετοχής που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια/πεδία πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα αυτά έστω και εάν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προκήρυξη