Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη πτυχιούχων νομικής στο ΥΠΕΞ

Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη πτυχιούχων νομικής στο ΥΠΕΞ

Πρόσληψη πτυχιούχων νομικής στο ΥΠΕΞ με διαγωνισμό

 

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Εισηγητή του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

 

Αριθμ. Π15- 51738 – ΦΕΚ Τεύχος B 5525/17.12.2020
Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Εισηγητή του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Εισηγητή του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο αριθμός των θέσεων κατανέμεται ανά τμήμα της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ως εξής:

Α) Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου: δύο (2) θέσεις.
Β) Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου: τρεις (3) θέσεις.

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021.

3. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο διορισμός τους, θα πρέπει:

α) να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και στην περίπτωση που η ελληνική ιθαγένεια έχει αποκτηθεί με πολιτογράφηση να έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα τριών ετών έως την ημερομηνία διορισμού,
β) να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου,
γ) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των προκηρυσσόμενων θέσεων,
δ) οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,
ε) να μην έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 66 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών κωλύματα διορισμού και
στ) να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι προϋποθέσεις διορισμού πρέπει να συντρέχουν, τόσο κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

 
 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι:
α) κατέχουν πτυχίο Νομικής Σχολής ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής,
β) κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο μεταπτυχιακό δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ειδίκευσης στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο για την εισαγωγή στο Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Ε.Ν.Υ ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο για την εισαγωγή στο Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου της Ε.Ν.Υ. Η πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,
γ) γνωρίζουν την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα (η γνώση των δύο ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με την επιτυχή εξέταση σε σχετική γραπτή και προφορική δοκιμασία, βλ. κατωτέρω παραγράφους 5.Α και 5.Β.) Σημειώσεις σχετικά με τους τίτλους σπουδών:
• Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (πτυχίο Νομικής Σχολής ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο), απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
• Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα.
• Για όσους τίτλους σπουδών είναι σε ξένη γλώσσα, απαιτείται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. Α. Τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων στο Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι τα εξής:
α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Στοιχεία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.
β) Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης από το Συνέδριο της Βιέννης και μετά και ειδικότερα οι διεθνείς συνθήκες, που αφορούν στην Ελλάδα από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους.
γ) Αγγλική γλώσσα.
δ) Γαλλική γλώσσα.
ε) Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο και στ) Συνταγματικό Δίκαιο.
Η δοκιμασία στα υπό στοιχεία α’, β’, γ’ και δ’ μαθήματα είναι γραπτή και προφορική (πλην του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, στο υπό στοιχεία α’ μάθημα, του οποίου η εξέταση είναι προφορική). Για τα λοιπά μαθήματα η εξέταση είναι μόνο προφορική.
Στα υπό στοιχεία α’, β’, γ’ και δ’ μαθήματα οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν στο καθένα τουλάχιστον το βαθμό έξι (6), διαφορετικά αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό, στα δε υπό στοιχεία ε’ και στ’ πρέπει το σύνολο της βαθμολογίας τους, όταν διαιρεθεί διά του αριθμού των μαθημάτων αυτών να δίδει βαθμό τουλάχιστον έξι (6).

5. Β. Τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων στο Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι τα εξής:
α) Ευρωπαϊκοί Θεσμοί.
β) Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο.
γ) Αγγλική γλώσσα.
δ) Γαλλική γλώσσα.
ε) Στοιχεία Δημοσίου και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
και
στ) Συνταγματικό Δίκαιο.

Η δοκιμασία στα υπό στοιχεία α’, β’, γ’ και δ’ μαθήματα είναι γραπτή και προφορική. Για τα λοιπά μαθήματα η εξέταση είναι μόνο προφορική. Στα υπό στοιχεία α’, β’, γ’ και δ’ μαθήματα οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν στο καθένα τουλάχιστον το βαθμό έξι (6), διαφορετικά αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό, στα δε υπό στοιχεία ε’ και στ’ πρέπει το σύνολο της βαθμολογίας τους, όταν διαιρεθεί διά του αριθμού των μαθημάτων αυτών να δίδει βαθμό τουλάχιστον έξι (6).

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή (αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου, με σχετική εξουσιοδότηση) ή η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για το διαγωνισμό της Ε.Ν.Υ.» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671, Αθήνα – γραφείο 208, ώρες 11:00 – 13:00 καθημερινά, τηλ.: 210-368 1139) αίτησης συμμετοχής – υπεύθυνης δήλωσης σε ειδικό έντυπο, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. μέχρι και την Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021.

Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Με την αίτηση συμμετοχής-υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλονται απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο πίσω μέρος αυτής,

Β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

Γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου Νομικής Σχολής Α.Ε.Ι της ημεδαπής με αναγραφόμενο το βαθμό αυτού ή του ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής συνοδευόμενο από ευκρινές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή της πράξης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. περί αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του με τα πτυχία των ελληνικών Α.Ε.Ι, καθώς και πιστοποιητικό αντιστοιχίας της βαθμολογικής κλίμακας του αλλοδαπού τίτλου με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Δ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο Α.Ε.Ι της ημεδαπής με αναγραφόμενο το βαθμό αυτού ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής συνοδευόμενο από ευκρινές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή της πράξης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. περί αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του με τα εκδιδόμενα από τα Α.Ε.Ι της ημεδαπής, καθώς και πιστοποιητικό αντιστοιχίας της βαθμολογικής κλίμακας του αλλοδαπού μεταπτυχιακού τίτλου με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει στην αίτηση όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους σε ευκρινή αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και δεν γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Στα εκπρόθεσμα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται και τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

7. Το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δύναται να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (https://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikisstadiodromias-sto-ypex/epistimoniko-prosopikoeidikis-nomikis-ypires ias/).

8. Για την απόδειξη της συνδρομής των αναφερομένων στην παράγραφο 3 προσόντων, οι υποψήφιοι, που θα περιληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων, υποχρεούνται να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών εντός τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Δύο (2) γνωματεύσεις (i) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (ii) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, με τις οποίες πιστοποιείται ότι έχουν την υγεία και αρτιμέλεια που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι δεν πάσχουν από τα σοβαρά νοσήματα που αναγράφονται στην περ. η της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί (μη) παραπομπής σε δίκη και περί (μη) άσκησης ποινικής δίωξης (Α’ 75).
γ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί (μη) κατοχής της ιδιότητας μέλους διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή παραίτησης από αυτήν (ασυμβίβαστο σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 13 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών) (Α’ 75).

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας δεν πραγματοποιείται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.

9. Η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των κάτωθι πιστοποιητικών των επιτυχόντων υποψηφίων:

α) αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως γέννησης,
β) πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο εγγραφής,
γ) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο,
δ) αντίγραφο ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση.

10. Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί με φροντίδα του Υπουργείου Εξωτερικών σε τέσσερις (4) ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες της πρωτεύουσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως