Πρόσληψη 3 ιατρών σε νοσοκομεία του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω ΑΣΕΠ

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων Ιατρικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Ιατρού Βιοπαθολόγου, με τριετή θητεία που δύναται να ανανεώνεται. (Αριθμ. 10249 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 39/15.11.2017)

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων Ιατρικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Ιατρού Βιοπαθολόγου, με τριετή θητεία που δύναται να ανανεώνεται.

Προσόντα διορισμού είναι τα προβλεπόμενα: α) στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/5.3.2001/τ.Α ́) «Καθορισμός προσό-
ντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) στο π.δ. 423/1991
(ΦΕΚ 154/11.10.1991/τ.Α ́) «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταίειου».Ειδικότερα απαιτούνται:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος και τίτλος ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας.
γ) Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) της επεξεργασίας κειμένων, (β) των υπολογιστικών φύλλων και (γ) των υπηρεσιών διαδικτύου.
Οι τρόποι απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα.

Οι υποψήφιοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Βασ. Σοφίας 72, 115 28 Αθήνα) αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα υπογράφουν σύμφωνα με το νόμο, με την οποία θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής και θα αναφέρουν αναλυτικά τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν συνημμένως στην αίτηση / υπεύθυνη δήλωση.

Η προκήρυξη