Προσλήψεις στον Δήμο Κοζάνης

Προσλήψεις στον Δήμο Κοζάνης

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών για την υλοποίηση της πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική 3 Μακεδονία 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» στο ∆ήµο Κοζάνης που εδρεύει στην Κοζάνη και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασηςΟι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, 8 εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ήµος Κοζάνης, Πλατεία Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: 2461350323, 2461350340, 2461350362, 2461350304).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Κοζάνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες