Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

 (Αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/514036/35832/30576/1370) – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 32/15.11.2018
Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Προκηρύσσουμε

Διαγωνισμούς για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Α. 3η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στα κοντραμπάσα
β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στις τρομπέτες

Β. 4η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στα φαγκότα (με υποχρέωση στο κόντρα φαγκότο)
β. Δύο ( 2) θέσεις Κορυφαίων Β’ στα Κρουστά (με υποχρέωση στα τύμπανα)

Β. 5η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Μουσικών (tutti) στις βιόλες
β. Μία (1) θέση Μουσικών (tutti) στα βιολοντσέλλα
γ. Μία (1) θέση Μουσικών (tutti) στα κοντραμπάσα
δ. Μία (1) θέση Μουσικών (tutti) στα όμποε
ε. Δύο (2) θέσεις Μουσικών (tutti) στα κόρνα
στ. Μία (1) θέση Μουσικών (tutti) στις τρομπέτες

Οι υποψήφιοι πρέπει
1. Ως προς την ιθαγένεια
α) Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή
β) Πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958 – ΦΕΚ 128/Α ́/1958).
δ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει έτος από την απόκτηση της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή, προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου ταλέντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης τους, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του άρθρου πρώτου του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
4. Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του άρθρου πρώτου του ν. 3528/2007).
5. Να κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμο δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.
Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη σε χώρους που θα καθοριστούν με νεότερη ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Ως ημερομηνία έναρξης της διεξαγωγής των διαγωνισμών ορίζεται η 23 Φεβρουαρίου 2019

Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Λ. Νίκης 73, 54622, Θεσσαλονίκη) αίτηση σε ειδικό έντυπο.

Η προκήρυξη