ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νότιας Κυνουρίας (Ν.Π.Ι.Δ. ΟΤΑ)
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι λεπτομέρειες της προκήρυξης (notiakynouria.gov.gr)