ΑΣΕΠ 2Κ/2022. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 2Κ/2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. (κλάδος/ειδικότητα: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ)

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 8/23.02.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εκατόν εβδομήντα επτά (177) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,

το ΑΣΕΠ καλεί

τον υποψήφιο του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ της ανωτέρω προκήρυξης, που περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική του αίτηση στοιχεία, στον πίνακα κατάταξης της παρούσας Ανακοίνωσης, να υποβάλει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει στις 7 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη ώρα 8:00 και λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τονίζεται ότι, εάν ο υποψήφιος που περιλαμβάνεται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης δεν αποστείλει στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, ο υποψήφιος εμφανίζεται μόνο με τον αριθμό μητρώου του, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση.

Συνιστάται στον υποψήφιο να μην αναμένει την τελευταία ημέρα για να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτών.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 3) τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00 ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Τεχνικές ερωτήσεις

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, Επιλογή 2), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00 ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Γενικές διευκρινίσεις

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών.
Εγχειρίδιο Χρήσης.
Πίνακας υποψηφίων.
Οδηγός εύρεσης Αριθμού Μητρώου Υποψηφίου.