Πρόσληψη δικηγόρου στον δήμο Νέας Σμύρνης

Πρόσληψη δικηγόρου στον δήμο Νέας Σμύρνης

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στον δήμο Νέας Σμύρνης

 Πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ ́ Εφέταις μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η επεξεργασία και ο χειρισμός των υποθέσεων, οι οποίες θα του ανατίθενται σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τις κείμενες διατάξεις, δια τη νομική υποστήριξη και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Νέας Σμύρνης και των Ν.Π.Δ.Δ., η εκπροσώπηση τους ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών, η νομική υποστήριξη των υπαλλήλων και των οργάνων του Δήμου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η νομική υποστήριξή των υπηρεσιών του Δήμου, προς διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων.

Επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, εφόσον αυτό ζητηθεί.

Ο/Η δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών θέσεων του Δήμου Νέας Σμύρνης και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Ο/Η δικηγόρος που θα προσληφθεί υποχρεούται σε παροχή υπηρεσίας στο Δήμο Νέας Σμύρνης, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών, για υποθέσεις του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.

Ο προσληφθείς θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4354/2015 και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ώρες από 8.30 έως 14.00 από τη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Νέας Σμύρνης, Ελ. Βενιζέλου 14, τ.κ. 17121, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης, (τηλ. Επικοινωνίας: 2132025791 – 803) Αρμόδιοι υπάλληλοι : Σμυλιοτοπούλου Ιωάννα, Χαζάπη Μικέλα

Η προκήρυξη