Ελληνική Αστυνομία. Απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου

Αριθ. 6481/3/237-β – ΦΕΚ Β 1377 – 29.05.2014

Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Ελληνική Αστυνομία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:

1) Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει του αρθρ. 6 του Ν. 2527/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σε διακόσια πενήντα (250) άτομα: (75) Ψυχολόγοι, (75) Κοινωνικοί Λειτουργοί και (100) Μεταφραστές-Διερμηνείς για τις γλώσσες και διαλέκτους Αραβική, Φαρσί, Νταρί, Χίντι, Μπάγκλα ή Μπεγκάλι, Παστού, Ουρντού και Παντζαμπί.

2) α. Έργο των Ψυχολόγων είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε παρανόμως εισερχόμενους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Κέντρα προαναχωρησιακής Κράτησης αλλοδαπών ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο Κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους.

β. Έργο των Κοινωνικών Λειτουργών είναι η παροχή κοινωνικής φροντίδας σε παρανόμως εισερχόμενους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Κέντρα προαναχωρησιακής Κράτησης αλλοδαπών ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους.

γ. Έργο των Μεταφραστών – Διερμηνέων είναι η διερμηνεία κατά τη διάρκεια της εξέτασης – ταυτοποίησης των παρανόμως εισερχομένων αλλοδαπών και η μετάφραση εγγράφων των βασικών σημείων των αποφάσεων επιστροφής (απέλασης) των ως άνω αλλοδαπών.

3) Το παραπάνω έργο θα ολοκληρωθεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως την 30-6-2015.

4) Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται τα ήδη υπάρχοντα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Αττικής, Κορίνθου, Ξάνθης, Δράμας, Κομοτηνής και Ορεστιάδας) καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο νέο δημιουργηθεί ανά την Επικράτεια. Ωστόσο, δύναται να οριστεί ως τόπος εκτέλεσης του έργου και οποιοσδήποτε άλλος τόπος όπου παρίσταται ανάγκη λόγω της ιδιομορφίας του θέματος (αριθμός εισερχομένων λαθρομεταναστών, μη προβλέψιμα σημεία εισόδου, χρονικό διάστημα εισόδου, σημεία που συγκεντρώνονται κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό κινείται με ίδια έξοδα μετάβασης και παραμονής, χωρίς δικαιολόγηση περαιτέρω εξόδων, πέραν αυτών που προβλέπονται από τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

5) Το προαναφερόμενο έργο δεν ανάγεται στο κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας, διότι δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις και δεν υπηρετούν υπάλληλοι των ανωτέρω ειδικοτήτων.

6) Η δαπάνη που προκαλείται από την σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου και για τις τρεις κατηγορίες προσωπικού, ήτοι (100) Μεταφραστές-Διερμηνείς (75) Κοινωνικοί λειτουργοί και (75) Ψυχολόγοι, έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Ετησίου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής και θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα από τη ΣΑ Ε0502 και το έργο με κωδικό 2013ΣΕ05020007, τίτλο «Ετήσιο πρόγραμμα έτους 2013».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

——–

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», και το άρθρο ένατο παρ. 24 και 25 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους» (Α΄ 247).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ. 20/2002 και του Π.Δ. 189/2006.
5α. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ 213 τ.Α΄/7-10-2009) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
5β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄/27-6-2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
5γ. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 (Α΄ 152/26-6-2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α ΄141/2012). Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αντιστοίχως».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141/21-06-2012).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 153).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
10. Το υπ’ αριθμ. 6480/1/516-ε από 29-1-2014 έγγραφό μας, με το οποίο ζητήθηκε έγκριση για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Μεταφραστές – Διερμηνείς, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
11. Την υπ’ αριθμ. 1181 από 23-1-2014 βεβαίωση του ΑΣΕΠ, με την οποία έγινε δεκτό το αίτημά μας για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ειδικότητες, Μεταφραστών -Διερμηνέων, Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών καθόσον δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
12. Το υπ’ αριθμ. 18373 από 26-9-2011 έγγραφο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ, αναφορικά με τη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων μίσθωσης έργου.
13. Το υπ’ αριθμ. 2/8527/17-2-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με το οποίο η προκαλούμενη δαπάνη από τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων μίσθωσης έργου θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο έργου συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής, ως μέρος του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών».
14. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚ.12/48/2222 από 28-3-2014 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 33/06 ΠΥΣ, όπως ισχύει.
15. Το υπ’ αριθμ. 8000/20/4/230/1 από 23-12-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, περί ολοκλήρωσης της δράσης που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής και καταληκτικής ημερομηνίας αποπληρωμής της συνολικής δαπάνης την 30-6-2015.
16. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Α20/538/6035 από 27-4-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η ανάθεση έργου διερμηνείας σε αλλοδαπούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν άδεια παραμονής και εργασίας στη χώρα μας.
17. Την υπ’ αριθμ. Ε0502 ΤΡΟΠ. 0 από 15-7-2013 συλλογική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΦ-ΩΗΞ).
18. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26-6-2013 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (Β΄ 1653).
19.- Την υπ’ αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη ύψους 3.750.000 ευρώ περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΣΑ Ε0502, έργο 2013ΣΕ05020007),