Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Καλλιθέας

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Καλλιθέας

Μία (1) θέση υποψήφιου δικηγόρου που θα πραγματοποιεί μέρος της άσκησης του στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας
Αριθμ. 23976 οικ.- ΦΕΚ Τεύχος B 1769/21.05.2019
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Καλλιθέας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α) Μία (1) θέση υποψήφιου δικηγόρου που θα πραγματοποιεί μέρος της άσκησης του στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας.

β) Το χρονικό διάστημα της άσκησης σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13  του ν. 4194/2013.
Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 1η Μαΐου και την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωση του στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το Δήμο Καλλιθέας και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
β) αριθμό Μητρώου ασκούμενου
γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μίας αιτήσεις που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Καλλιθέας με την παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν. Το όνομα του επιλεγέντος ασκούμενου δικηγόρου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και γενικά της άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου, είναι ο αρχαιότερος στο βαθμό Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Καλλιθέας και εν ελλείψει αυτού ο έτερος Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.

Η αμοιβή του ασκούμενου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.