ΑΣΕΠ. Πλήρωση 773 θέσεων ΠΕ και ΤΕ στο Δημόσιο Τομέα

Προκήρυξη (Αριθμός 1Δ/2014) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 12 – 09.10.2014

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομήντα τριών (773) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2009 και μετά καθώς και όσους έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν, να υποβάλουν Αίτηση−Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης για την πλήρωση επτακοσίων εβδομήντα τριών (773) θέσεων ως κατωτέρω:

Α. Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) Εκπαίδευσης επτακόσιοι πέντε (705)
Β. Τεχνολογικής (T.Ε.) Εκπαίδευσης εξήντα οκτώ (68)

διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (Α΄239) όπου δεν υφίστανται εκκρεμείς διορισμοί για την πλήρωση θέσεων ίδιου κλάδου ή ειδικότητας.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα με τους κωδικούς τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β΄ της παρούσης «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 12-09.10.2014)