Παρατείνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους οι άδειες και τα δελτία διαμονής

Παρατείνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους οι άδειες και τα δελτία διαμονής

Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης

Η ισχύς των αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και λήγουν από την 20 Ιουλίου 2020 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020, παρατείνεται αυτοδικαίως, για οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Αριθμ. οικ. 21221/2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3007/20.07.2020
Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
αποφασίζουμε:

  

Άρθρο Μόνο

1. Η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και λήγουν από την 20 Ιουλίου 2020 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020, παρατείνεται αυτοδικαίως, για οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Κατά το διάστημα ισχύος της οκτάμηνης παράτασης, ο πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος του σχετικού τίτλου διαμονής, διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και απολαύει των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο διαμονής που κατέχει.

Η έναρξη ισχύος των τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν, σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων διαμονής, ανατρέχει στην επομένη ημέρα από την ημερομηνία λήξης του παραταθέντος τίτλου διαμονής.

Αιτήματα ανανέωσης των ως άνω οριστικών τίτλων διαμονής, δύναται να κατατίθενται σε όλο το χρονικό διάστημα της παράτασης αυτών, στο πλαίσιο της λειτουργικής και διοικητικής ικανότητας των αρμόδιων υπηρεσιών ή κατά προτεραιότητα, εφόσον συντρέχει αναγκαίος προς τούτο λόγος.

2. Η ισχύς των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που χορηγούνται σε εφαρμογή των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 αντίστοιχα, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και λήγουν από την 20 Ιουλίου 2020 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020, παρατείνεται αυτοδικαίως, για οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη αντικατάστασής τους.

Κατά το διάστημα ισχύος της οκτάμηνης παράτασης, ο πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης, ως ανωτέρω, διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και απολαύει των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο διαμονής, τη χορήγηση του οποίου έχει αιτηθεί ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο διαμονής που κατείχε, στην περίπτωση αιτήματος ανανέωσης αυτού.

 

Διαδικασία ανανέωσης αδειών παραμονής και βεβαιώσεων τύπου Α που έληξαν από 01-07-2020 μέχρι 19-07-2020

Mε την παραπάνω υπ’ αριθμόν 21221 /2020 ΥΑ (ΦΕΚΒ 3007/2020) παρατάθηκε η ισχύς των αδειών παραμονής και των βεβαιώσεων τύπου Α υπηκόων τρίτων χωρών με ημερομηνία λήξης από 20-07-2020 μέχρι 31-12-2020.

Συνεπώς, για την ανανέωση αδειών παραμονής και βεβαιώσεων τύπου Α που έληξαν από 01-07-2020 μέχρι 19-07-2020, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι πρέπει να απευθύνονται άμεσα στις στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής και στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ειδικότερα για το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για ορισμό ραντεβού τηλ 210 4141664

Για την Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄ στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://www.apdattikis.gov.gr/category/anakoinoseis/

Για τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://www.apdattikis.gov.gr/category/anakoinoseis/

Για τη Διεύθυνση Βορείου Τομέα και Δυτικής Αττικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://www.apdattikis.gov.gr/category/anakoinoseis/

Για τη Διεύθυνση Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων στο email

[email protected]