Πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο δήμο Πολυγύρου

Πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο δήμο Πολυγύρου

Πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως και οκτώ μήνες με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» περιόδου 2018-2019Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση που πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση- απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας

6 Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α η άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.τ.λ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την επιθεώρηση εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.

7. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της Γ.Γ.Α, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ

8 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι : α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε ενότητα, σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχτεί β) ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

9. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Νομικού Προσώπου «Αριστοτέλης» του Δήμου Πολυγύρου, (Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών ημερολογιακά που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πολυγύρου, εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21Ν.2190/1994).

Η προκήρυξη