Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου – Αλεξάνδρα

Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου – Αλεξάνδρα

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόµων ∆Ε Προσωπικού Φύλαξης για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης, του Γενικού Νοσοκοµείου ‘ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ» -Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» που εδρεύει στην Αθήνα.Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ» Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Πλατεία Ελ.Βενιζέλου 2 Τ.Κ.11521 Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Γραµµατεία του Νοσοκοµείου υπόψη κας Αλεξάνδρας ∆ήµου (τηλ. επικοινωνίας 210 6402118).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστηµα της Υπηρεσίας µας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.