Εθνική Πινακοθήκη. Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων

Εθνική Πινακοθήκη. Ανακοίνωση πρόσληψης δέκα επτά (17) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

α) Ολόκληρο το κείμενο της  αρ. ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωσης (σελίδες δέκα-10), θα το βρείτε εδώ.
β) Το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» (σελίδες σαράντα έξι -46), θα το βρείτε εδώ.
γ) Το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-03-2022» (σελίδες έξι -6), θα το βρείτε εδώ.
 δ) Το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας, με σήμανση έκδοσης «18-05-2022» (σελίδες δεκαπέντε – 15), θα το βρείτε εδώ.
ε) Τo ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ  (σελίδες δύο -2 ), θα το βρείτε εδώ.
στ) Τo ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ (σελίδες δύο -2), θα το βρείτε εδώ.
ζ) Την Περίληψη της Προκήρυξης (σελίδα μία-1), θα το βρείτε εδώ,

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 16 Ιουνίου 2022