ΑΣΕΙ και Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Αριθμός εισακτέων 2018-2019

ΑΣΕΙ και Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Αριθμός εισακτέων 2018-2019

Καθορισμός του αριθμού των Σπουδαστών Σπουδαστριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των ενόπλων δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Αριθμ. απόφ. Φ.337/102/302468/Σ.2401  ΦΕΚ Τεύχος Β 1484/27.04.2018)Άρθρο 1
Αριθμός Εισακτέων

Να εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, κατά Σχολή-Τμήμα, σπουδαστές στις Στρατιωτικές Σχολές των ενόπλων δυνάμεων, ως εξής:

Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ),

Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

Άρθρο 2
Κατηγορίες-Ποσοστά υποψηφίων

Άρθρο 3
Ποσοστά αποφοίτων Λυκείου προηγουμένων ετών-ΕΠΑΛ

Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 5
Έναρξης ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.