Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων

Οι υποψήφιοι δικηγόροι που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος Μαϊου – Νοεµβρίου 2017) καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους από 03-04-2017 έως και την 28-04-2017

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες
– – –

Αριθμ. 58288 – ΦΕΚ Β 2496 – 19.09.2014
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε:
α) τον αριθμό των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έως δέκα τρεις (13) και αναλυτικά, έως δέκα (10) στην Κεντρική Υπηρεσία και έως ένας (1) στα Καταστήματα του Ταμείου στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τον Πειραιά, αντίστοιχα.

β) το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του ίδιου του υποψήφιου δικηγόρου και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα θα αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου και την 1η Απριλίου κάθε έτους και

γ) τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:
α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διαθέτει το Τ.Π. και Δανείων και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Τ.Π. και Δανείων, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του. Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: i) ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, ii) αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχει ήδη εγγραφεί ως ασκούμενος με την αντίστοιχη βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου περί εγγραφής του αιτούντος στο ειδικό μητρώο και από πότε και iii) στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και συμπληρώνει όλα τα πεδία της αίτησης. Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται, αντίστοιχα, στην Κ.Υ. καθώς και στα Καταστήματα (Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Πάτρα) του Τ.Π. και Δανείων με την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του.
Σε περίπτωση που οι προκηρυχθείσες θέσεις του εξαμήνου δεν καλύφθηκαν, οι κενές θέσεις μπορούν να καλυφθούν με παράταση. Θα τηρηθεί η ίδια ως άνω διαδικασία επιλογής.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων από 09:00 έως 15:00.
Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού. Η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια υπηρεσία, Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ2).

Δ. Η άσκηση θα γίνεται στην Κ.Υ. και στα Καταστήματα, σε νομικά αντικείμενα, υπό την επιστημονική εποπτεία του Γραφείου του Ν.Σ.Κ. που εδρεύει στο Τ.Π. και Δανείων και τη διοικητική εποπτεία του Προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικού για την Κ.Υ. και των Προϊσταμένων Δ/νσης των Καταστημάτων του Τ.Π. και Δανείων.

Ε. Τη βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Τ.Π. και Δανείων {άρθρο 7 του Π.Δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α 76)}.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.