ΑΣΕΠ 2Ε/2018. Πρόσληψη 72 πτυχιούχων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΑΣΕΠ 2Ε/2018. Πρόσληψη 72 πτυχιούχων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2018 – Τεύχος ΑΣΕΠ 1/22.01.2018

Πλήρωση εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α ́), όπως ισχύει.

Αιτήσεις μέχρι 5 Μαρτίου 2018, ημέρα ΔευτέραΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10 ΘΕΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΩΝ 15 ΘΕΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10 ΘΕΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 15 ΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 5 ΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής:
Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα – Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 5η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα,

Η Προκήρυξη και Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2018