ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ. Προσλήψεις

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σφακίων έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4325/2015), έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες