Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων

Ο διαγωνισμός των υποψηφίων συμβολαιογράφων είναι πανελλήνιος και προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδίδεται εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους με βάση τις κενές θέσεις που υπάρχουν 10 ημέρες πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ένα μήνα τουλάχιστον προ της ημέρας ενάρξεως του διαγωνισμού

Αριθμ. 4582 – ΦΕΚ B 332 – 16.02.2016
Τροποποίηση της με αριθμό 70280/2012 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων» (Β ́ 2349).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθμό 70280/2012 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων» ως εξής:

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο διαγωνισμός διενεργείται:
Α. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό Σύλλογο που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας, Πειραιώς, Πατρών, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας και Καλαμάτας.
Β. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό Σύλλογο που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Θράκης».

β) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Οι επιθυμούντες τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υποψηφίων συμβολαιογράφων οφείλουν, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ της οριζόμενης με την προκήρυξη ημέρας έναρξης του διαγωνισμού, να υποβάλουν στον Γραμματέα της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής στην έδρα του Εφετείου σχετική αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και να προσκομίζουν όσα στοιχεία και δικαιολογητικά απαιτούνται με την απόφαση της προκήρυξης του διαγωνισμού».

γ) Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 3 διαγράφεται η φράση «ανά ειρηνοδικειακή περιφέρεια».

δ) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 μετά τη φράση «στην παρ. 7 του άρθρου 25» προστίθεται η φράση «του Ν. 2830/2000, όπως ισχύει».

ε) Στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 6 η φράση «σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 25» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με το όγδοο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2830/2000, όπως ισχύει».

στ) Στο άρθρο 6 προστίθεται έκτο εδάφιο ως εξής:
«Μετά τη δημοσίευση του πίνακα επιτυχόντων, όσοι περιλαμβάνονται σε αυτόν, υποβάλλουν αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, εντός 10 εργάσιμων ημερών, στην οποία αναφέρεται με σειρά προτίμησης η έδρα ή οι έδρες των Ειρηνοδικείων που επιθυμούν να διοριστούν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

–   –  –  –
Aριθμ. 70280 – ΦΕΚ Β 2349 – 23.08.2012
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 25 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Α΄ 96), όπως ισχύει και
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Ο διαγωνισμός των υποψηφίων συμβολαιογράφων είναι πανελλήνιος και προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδίδεται εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους με βάση τις κενές θέσεις που υπάρχουν 10 ημέρες πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ένα μήνα τουλάχιστον προ της ημέρας ενάρξεως του διαγωνισμού. Περίληψη της προκηρύξεως τοιχοκολλάται στα Καταστήματα των οικείων Εφετείων και Πρωτοδικείων της περιφέρειας κάθε Εφετείου.

Αριθμ. 4582 – ΦΕΚ B 332 – 16.02.2016
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο διαγωνισμός διενεργείται:
Α. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό Σύλλογο που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας, Πειραιώς, Πατρών, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας και Καλαμάτας.
Β. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό Σύλλογο που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Θράκης».

Αριθμ. 4582 – ΦΕΚ B 332 – 16.02.2016
β) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Οι επιθυμούντες τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υποψηφίων συμβολαιογράφων οφείλουν, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ της οριζόμενης με την προκήρυξη ημέρας έναρξης του διαγωνισμού, να υποβάλουν στον Γραμματέα της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής στην έδρα του Εφετείου σχετική αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και να προσκομίζουν όσα στοιχεία και δικαιολογητικά απαιτούνται με την απόφαση της προκήρυξης του διαγωνισμού».

Άρθρο 3
Η κατ’ άρθρο 25 παρ. 4β Τριμελής Οργανωτική Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελείται από έναν Πρόεδρο Εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων ως Πρόεδρο αυτής, έναν Εισαγγελέα Εφετών και έναν Συμβολαιογράφο με τους αναπληρωτές τους κατά τις κείμενες διατάξεις.

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Εφετείου, οριζόμενος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Η ανωτέρω Επιτροπή, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προς συμμετοχή στον διαγωνισμό, αποφασίζει αιτιολογημένα και τελεσίδικα για την παραδοχή ή μη των αιτήσεων των υποψηφίων και συντάσσει πίνακα των δεκτών υποψηφίων (ανά ειρηνοδικειακή περιφέρεια)(διαγράφεται η φράση «ανά ειρηνοδικειακή περιφέρεια» –Αριθμ. 4582 – ΦΕΚ B 332 – 16.02.2016) , τον οποίο τοιχοκολλά στο Κατάστημα του Εφετείου το αργότερο 48 ώρες πριν τη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας. Η Επιτροπή ορίζει επίσης το οίκημα όπου θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός με απόφαση της, που τοιχοκολλάται στο Κατάστημα του οικείου Εφετείου το αργότερο 48 ώρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, και αποστέλλεται με το ταχύτερο μέσο προς την Κεντρική Επιτροπή των εξετάσεων που εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίσει επιτηρητές υπαλλήλους των δικαστικών υπηρεσιών της έδρας των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Η Πενταμελής Κεντρική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από έναν Αρεοπαγίτη ως Πρόεδρο, ένα Πρόεδρο Εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, έναν Εισαγγελέα Εφετών, έναν Καθηγητή Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου με τους αναπληρωτές τους κατά τις κείμενες διατάξεις. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί ο εκάστοτε προϊστάμενος του Τμήματος Συμβολαιογραφείων της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος, Συμβολαιογραφείων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων με τον αναπληρωτή του. Η Κεντρική Επιτροπή με απόφασή της καθορίζει το πρόγραμμα του διαγωνισμού και τη γνωστοποιεί στους Προέδρους των Τριμελών Οργανωτικών Επιτροπών με το ταχύτερο δυνατό μέσο, οι οποίοι υποχρεούνται να την αναρτήσουν στο Κατάστημα του οικείου
Εφετείου.
Τα θέματα του διαγωνισμού είναι κοινά για τους υποψηφίους. Τρία τουλάχιστον μέλη της Κεντρικής Επιτροπής προτείνουν πέντε (5) θέματα ο καθένας για κάθε μάθημα. Κάθε θέμα περιλαμβάνει συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα. Η Κεντρική Επιτροπή, σε μυστική συνεδρίασή της, προβαίνει σε κλήρωση των θεμάτων, τα οποία δύναται να συμπληρώσει και, σε περίπτωση που χρειάζεται διευκρίνιση, να απαλείψει ή να αναδιατυπώσει μέρος αυτών. Για τον σκοπό αυτόν η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται δύο και ήμισυ τουλάχιστον ώρες πριν από την ώρα που ορίστηκε για την έναρξη της γραπτής διαδικασίας σε κάθε εξεταστέο μάθημα σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα μη κληρωθέντα θέματα καταστρέφονται, συντασσομένου υπό της Κεντρικής Επιτροπής σχετικού πρακτικού.
Τα θέματα που κληρώθηκαν, όπως αυτά τελικώς διατυπώθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή, αποστέλλονται τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας με τηλεομοιότυπο (FΑΧ) στους Προέδρους των Τριμελών Οργανωτικών Επιτροπών, οι οποίοι με ευθύνη τους φροντίζουν για την αναπαραγωγή τους με απόλυτη ασφάλεια, προκειμένου να διανεμηθούν στους εξεταζόμενους.
Εντός δύο ημερών από το πέρας του συνόλου των γραπτών εξετάσεων συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή, η οποία συντάσσει πρακτικό με τις ορθές απαντήσεις και καθορίζει σε εικοσάβαθμη κλίμακα τις μονάδες αξιολόγησης για το πρακτικό θέμα και για κάθε ερώτημα των θεωρητικών θεμάτων, υποχρεωτικές για τους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές. Το πρακτικό αυτό διαβιβάζεται αμέσως στις ομάδες βαθμολόγησης του άρθρου 25 παρ. 4γ.

Άρθρο 5
Τα μέλη των Τριμελών Οργανωτικών Επιτροπών οφείλουν κατά τις ημέρες των εξετάσεων να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα μία (1) τουλάχιστον ώρα πριν από την ώρα έναρξης του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα όπου διενεργείται ο διαγωνισμός τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα από την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη της δοκιμασίας, οπότε και αρχίζει η εκφώνηση από τον σχετικό πίνακα των ονομάτων των υποψηφίων από τον Πρόεδρο της επιτροπής, ενώ παράλληλα γίνεται και η εξακρίβωση της ταυτότητας τους από κάποιο μέλος της επιτροπής, με έλεγχο των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των υποψηφίων. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.
Την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη της δοκιμασίας, ένα μέλος της επιτροπής παραδίδει στους εξεταζόμενους τα θέματα, σε φωτοτυπικά αντίγραφα, την ίδια ώρα σε όλες τις αίθουσες εξετάσεων. Εάν ένας από τους υποψηφίους δεν είναι παρών στην αίθουσα κατά την στιγμή της έναρξης εκφώνησης των ονομάτων αποκλείεται από το διαγωνισμό.
Οι υποψήφιοι γράφουν σε ομοιόμορφο χαρτί, που τους χορηγείται από την εξεταστική επιτροπή και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του οικείου Εφετείου. Στους υποψηφίους παρέχεται τρίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και να αναπτύξουν το θέμα. Εάν κριθεί αναγκαίο, η τρίωρη προθεσμία μπορεί να παραταθεί μέχρι (60) λεπτά κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Απαγορεύεται δε απολύτως η χρήση ερμηνευτικών κειμένων, διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων, πλην των κειμένων των νόμων. Υποψήφιος που κάνει χρήση βοηθημάτων που δεν επιτρέπονται ή συνεννοείται εγγράφως ή προφορικώς με άλλο υποψήφιο ή άλλο πρόσωπο αποβάλλεται από το διαγωνισμό με πράξη της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρόχειρο σε κόλα λευκή που θα φέρει σφραγίδα του οικείου Εφετείου.
Κάθε υποψήφιος, κατά τη λήξη της προκαθορισμένης για την εξέταση ώρας, ή και πριν από αυτήν, παραδίδει στον Πρόεδρο ή σε μέλος της επιτροπής το γραπτό του μαζί με το πρόχειρο. Το γραπτό δεν πρέπει να φέρει στο σώμα αυτού υπογραφή ή άλλο διακριτικό γνώρισμα πλην των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου στο πάνω αριστερό μέρος της δεύτερης (2ης) σελίδας του εξωφύλλου του γραπτού. Αφού γίνει η παραβολή με επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας, οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του καλύπτονται με αδιαφανή ταινία, η οποία δεν αφαιρείται παρά με την οριστικοποίηση της βαθμολογίας. Με την ίδια αδιαφανή ταινία καλύπτεται και ο βαθμός κάθε βαθμολογητή και σε περίπτωση αναβαθμολόγησης οι βαθμοί των προηγούμενων βαθμολογητών και κάθε αναβαθμολογητή. Κατά την παράδοση τα γραπτά όλων των υποψηφίων μονογράφονται από όλα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής στο τέλος κάθε φύλλου και σε κάθε παραπομπή και αφού διαπιστωθεί ότι ο αριθμός τους ανταποκρίνεται στον αριθμό των διαγωνισθέντων, τα γραπτά κάθε μαθήματος παραδίδονται στον Πρόεδρο της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής που τα διαβιβάζει στον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, ο οποίος τα παραδίδει στις ομάδες βαθμολόγησης που εδρεύουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης, διαβιβάζουν τα σχετικά πρακτικά στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα πρόχειρα σημειώματα των εξεταζομένων καταστρέφονται με πρακτικό της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής.
Χρέη γραμματέων των ομάδων βαθμολόγησης εκτελούν υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατηγορίας Π.Ε., ΤΕ ή ΔΕ.

Άρθρο 6
Οι ομάδες βαθμολόγησης, αφού συγκεντρώσουν τα γραπτά των διαγωνιζόμενων, προβαίνουν στην διαδικασία βαθμολόγησης και τυχόν αναβαθμολόγησης των γραπτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 25 [προστίθεται η φράση «του Ν. 2830/2000, όπως ισχύει» – Αριθμ. 4582 – ΦΕΚ B 332 – 16.02.2016] .

Η διαδικασία βαθμολόγησης ολοκληρώνεται το αργότερο σε σαράντα πέντε (45) εργάσιμες ημέρες από την παράδοση των γραπτών δοκιμίων στις ομάδες βαθμολόγησης.

Η δε διαδικασία αναβαθμολόγησης ολοκληρώνεται το αργότερο σε είκοσι ημέρες από την παράδοση τους στην Πενταμελή Κεντρική Επιτροπή.

Οι ομάδες βαθμολόγησης καταρτίζουν τελικό πίνακα επιτυχόντων, [η φράση «σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 25» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με το όγδοο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2830/2000, όπως ισχύει» – Αριθμ. 4582 – ΦΕΚ B 332 – 16.02.2016.], τον οποίο διαβιβάζουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην ίδια Διεύθυνση διαβιβάζονται και τα πρακτικά των ανωτέρω ομάδων, καθώς και τα γραπτά των υποψηφίων.

Αντίγραφα των πινάκων επιτυχόντων αποστέλλονται στους Προέδρους των Τριμελών Οργανωτικών Επιτροπών για να αναρτηθούν στο Κατάστημα των οικείων Εφετείων.

[Στο άρθρο 6 προστίθεται έκτο εδάφιο ως εξής:
«Μετά τη δημοσίευση του πίνακα επιτυχόντων, όσοι περιλαμβάνονται σε αυτόν, υποβάλλουν αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, εντός 10 εργάσιμων ημερών, στην οποία αναφέρεται με σειρά προτίμησης η έδρα ή οι έδρες των Ειρηνοδικείων που επιθυμούν να διοριστούν. –Αριθμ. 4582 – ΦΕΚ B 332 – 16.02.2016]

Η με αριθμό 61829/15-4-2002 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού συμβολαιογράφων» (Β’ 483) καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ