ΑΣΕΠ 3Ε/2018. Πρόσληψη 2 Νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΑΣΕΠ 3Ε/2018. Πρόσληψη 2 Νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΑΣΕΠ 3Ε/2018 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 5/07.02.2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δύο (2) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το ν. 4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Αιτήσεις μέχρι 19-03-2018Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στις προκηρυσσόμενες θέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα γενικά και τυπικά προσόντα δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής:

Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα – Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 19 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα

Οι θέσεις της ως άνω Πρόκλησης

ΑΣΕΠ 3Ε/2018. Πρόσληψη 2 Νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Για όλες τις θέσεις απαιτείται η άριστη ή η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΣΕΠ 3Ε/2018 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 5/07.02.2018)