Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Λαμιέων

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, στο Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων, να υποβάλλουν την αίτησή τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός δέκα ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης (13/10/2018) της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.lamia.gr), δηλαδή μέχρι και τις 22/10/2018, ως εξής:1) με ταχυδρομείο επί αποδείξει, στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Λαμιέων (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Λαμία, Τ. Κ. 35100). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου ή άλλο αποδεικτικό μέσο.

2) με φυσική παρουσία στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου Λαμιέων.

Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στο Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων, εκκινεί 1 Νοεμβρίου 2018 και λήγει την 30 Απριλίου 2019.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε μία (1).

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οχτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) € και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι κατά την υποβολή της αίτησής τους, συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου στο Δικηγορικό Σύλλογο Λαμιέων, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι, ή να προσκομίσουν αντίγραφο της κατατεθειμένης εγγραφής τους με τον αντίστοιχο αρ. πρωτοκόλλου ή εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους,

γ) ότι θα υπάρχει δυνατότητα εξάμηνης παράτασης της πρακτικής άσκησης στο Δήμο Λαμιέων χωρίς την υπέρβαση του 18μήνου,

δ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

1) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2) φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ασκουμένου στο Δικηγορικό Σύλλογο ή αντίγραφο της αίτησης εγγραφής

3) σύντομο βιογραφικό σημείωμα

4) αντίγραφα τίτλων σπουδών

5) υπεύθυνη δήλωση

6) φωτοτυπία πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Τράπεζας (μετά την επιλογή τους).

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ:

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψηφίων δικηγόρων υπερβούν τον αριθμό της μιας διαθέσιμης (1) θέσης, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων στο Δήμο Λαμιέων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.lamia.gr) και θα αποσταλούν επίσης και στο Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας.

Γ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων στο Δήμο Λαμιέων υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο έντυπα, εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, από 13/10/2018 έως 22/10/2018:

α) στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου Λαμιέων (Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Λαμία, ΤΚ 35100) κατά τις εργάσιμες ημέρες (φυσική παρουσία) και ώρες,

β) ταχυδρομικώς, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται: αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ασκουμένου ή αντίγραφο αίτησης εγγραφής, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Λαμιέων.

Το κείμενο της πρόσκλησηςΆσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Λαμιέων (Αριθμ. 47917 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2189/27.06.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

Τροποποιούμε το εδάφιο α) της παραγράφου Α της 47917/2.6.2017 κοινής υπουργικής απόφασης και ορίζουμε τον αριθμό των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων, σε δυο (2) άτομα (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1769/21.05.2019)

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής του σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων (παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013). Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 1η Μαρτίου και την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή του στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην σελίδα του Δήμου Λαμιέων.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις είναι περισσότεροι της προβλεπόμενης μιας θέσης, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Λαμιέων, με την παρουσία των ενδιαφερόμενων. Το όνομα του επιλεγέντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερησίας απασχόλησης του ασκουμένου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης του απασχολούμενου υποψηφίου δικηγόρου είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων. Η αμοιβή του ασκούμενου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.