Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Η ΕΛΠΙΣ

Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Η ΕΛΠΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 4/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Γενικού Νοσοκομείου

Η προκήρυξη