Πρόσληψη πτυχιούχων ως ειδικών συμβούλων στο δήμο Αθηναίων

Πρόσληψη πτυχιούχων ως ειδικών συμβούλων στο δήμο Αθηναίων

Πρόσληψη επτά (7) Ειδικών Συμβούλων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 ως σήμερα ισχύειΠρόσληψη για την πλήρωση επτά (7) θέσεων ειδικών συμβούλων του δήμου με τα παρακάτω ειδικότερα αντικείμενα και τα αντίστοιχα προσόντα:

1.- Με καθήκοντα παροχής συμβουλών για θέματα Περιβάλλοντος και διαχείρισης της Καθημερινότητας, Ενέργειας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του δήμου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόμενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολιτικών Μηχανικών.

2.- Με καθήκοντα παροχής συμβουλών για θέματα Εκπαίδευσης και Υλοποίησης εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραμμάτων του δήμου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόμενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Παιδαγωγικών Επιστημών, Επιστήμων Πληροφορικής, Επιστημών Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής.

3.- Με καθήκοντα παροχής συμβουλών για θέματα Προβολής, Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας των δράσεων του δήμου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόμενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, δημοσίων Σχέσεων, δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε., Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πολιτικών Επιστημών.

4.- Με καθήκοντα παροχής συμβουλών για θέματα διαχείρισης, Συντήρησης, διαφύλαξης και Ανάπτυξης της Περιουσίας του δήμου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόμενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Θετικών Επιστημών, Οικονομικών Σπουδών.

5.- Με καθήκοντα παροχής συμβουλών για θέματα Εσωτερικής Οργάνωσης και διοικητικής διάρθρωσης του δήμου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόμενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Πολιτικών Επιστημών, δημόσιας διοίκησης.

6.- Με καθήκοντα παροχής συμβουλών για θέματα Τεχνικών Έργων και Υποδομών του δήμου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόμενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Πολιτικός Μηχανικός, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.

7.- Με καθήκοντα παροχής συμβουλών για θέματα δημοσίων και διεθνών Σχέσεων του Γραφείου δημάρχου και του δήμου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόμενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, διεθνών Σχέσεων, Πολιτικών Επιστημών.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας δια του τύπου, σχετική αίτηση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους:

–  Σχετική Αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται με σαφήνεια για ποια εκ των ανωτέρω προκηρυσσομένων θέσεων ειδικού συμβούλου ενδιαφέρονται (1 έως 7)

–  Πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής (αντίγραφο ή πρωτότυπο για την ημεδαπή, τίτλους αναγνώρισης ή ισοτιμίας για την αλλοδαπή).

–  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

–  Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας σε φωτοαντίγραφο επίσημα επικυρωμένο.

–  Βιογραφικό σημείωμα ή οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο των καθηκόντων.

–  Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007).

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του δήμου μας, Λιοσίων 22, 2ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου, διεκπεραίωσης και Αρχείων και θα απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου της διεύθυνσης διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού, (Λιοσίων 22, Αθήνα, ΤΚ 10438) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μπορούν επίσης να αποσταλούν δια συστημένης επιστολής.

Γ. Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να διαθέτουν και τα γενικά προσόντα διορισμού σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των άρθρων 11-14 ΚΚδΚΥ και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα των άρθρων 15-17 ΚΚδΚΥ. Το έργο του Ειδικού Συμβούλου είναι ασυμβίβαστο με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος

Η προκήρυξη