ΔΕΗ Πρόσληψη προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ με συμβάσεις αορίστου χρόνου

ΔΕΗ Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Πλήρωση σαράντα (40) συνολικά θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), Τριάντα (30) θέσεις.
Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Π.Ε., ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Π.Ε., ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ Π.Ε., ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε., ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Π.Ε., ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Π.Ε., ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε., ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Π.Ε., ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Π.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Π.Ε.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), Έξι (6) θέσεις.
Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TΕ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), Τέσσερις (4) θέσεις.
Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕ.

H παρούσα Προκήρυξη αφορά σε προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, καθώς και σε προσωπικό ΔΕ που θα καλύψει θέσεις σε εισαγωγικό επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης

 
 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 18 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 9 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Για διευκρινίσεις που αφορούν στη συμπλήρωση της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, καλέστε στα τηλέφωνα 210 5293455, 210 5293456, 210 5293452 και 210 5293460, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00.

 

Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

https://hiringnow.dei.gr