ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. Πρόσληψη 8 μουσικών

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το σχολικό έτος 2014-2015, στο ∆ηµοτικό Ωδείο του Δήμου Κατερίνης Έκδοση προκήρυξης

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες