Πρόσληψη δικηγόρου στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Πρόσληψη δικηγόρου στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιας αντιμισθίας, αορίστου χρόνου

 

Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ΄ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιας αντιμισθίας, αορίστου χρόνου, κατόπιν επιλογής, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.ΟΔΗΜΗΤΡΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/2013) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο/η δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας στην έδρα του Οργανισμού: Αθήνα (Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, Τ.Κ. 111 45), όπου και θα υπάγεται οργανικά, για χρόνο που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

Οι αποδοχές της/του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθώς και η κατάταξή της/του σε μισθολογικά κλιμάκια γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015, όπως ισχύει και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΈΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, Τ.Κ. 111 45 – Αθήνα,

απευθύνοντάς την:

στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Μέριμνας/ Τμήμα Διοικητικού, υπόψη (κας Βας. Μπιτσοπούλου 210-8392042), κατά τις εργάσιμες ημέρες, σε αποκλειστική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών που αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο Αθηνών και συγκεκριμένα στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη 01.10.2021.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων υποψηφιότητας ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποψηφιότητας του υποψηφίου

Η προκήρυξη