Πρόσληψη ειδικού νομικού συνεργάτη στο δήμο Θεσσαλονίκης

Πρόσληψη ειδικού νομικού συνεργάτη στο δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη για περιορισμένο χρονικό διάστημα και για παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γραπτών ή προφορικών γνωμοδοτήσεων σε αντικείμενα Διοικητικού Δικαίου και ενδεικτικά σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς, οργάνωσης και λειτουργίας φορέων του Δημόσιου Τομέα και προς τούτο καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση και σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.Η πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πραγματοποιηθεί με Απόφαση Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο και πρέπει να έχει καταρχήν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα Νομικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς.

Γ) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εξειδίκευση με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία και απασχόληση σε θέματα Διοικητικού Δικαίου και ενδεικτικά σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς, οργάνωσης και λειτουργίας φορέων του Δημόσιου Τομέα και συναφών αντικειμένων

Η προκήρυξη