Κατάταξη Μονίμων Αξιωματικών με διαγωνισμό στην Πολεμική Αεροπορία

Κατάταξη Μονίμων Αξιωματικών με διαγωνισμό στην Πολεμική Αεροπορία

Οι διαδικασίες επιλογής, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Επιλογής Υποψηφίων Μονίμων Αξιωματικών (ΣΕΥΜΑ) και οι λοιπές λεπτομέρειες που διέπουν τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή και κατάταξη Μονίμων Αξιωματικών στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ)Αριθμ. Φ.073/ΑΔ.828/Σ.95 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1974/01.06.2018
Κύρωση του Κανονισμού Κατάταξης Μονίμων Αξιωματικών με διαγωνισμό στην Πολεμική Αεροπορία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
Κυρώνουμε τον με στοιχεία ΚΠΑ Β-11/2017 Κανονισμό «Κατάταξη Μονίμων Αξιωματικών με Διαγωνισμό στην Πολεμική Αεροπορία», το κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1
Σκοπός και έκταση εφαρμογής
1. Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι διαδικασίες επιλογής, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Επιλογής Υποψηφίων Μονίμων Αξιωματικών (ΣΕΥΜΑ) και οι λοιπές λεπτομέρειες που διέπουν τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή και κατάταξη Μονίμων Αξιωματικών στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ).
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται διαγωνισμός για κατάταξη Μονίμων Αξιωματικών στην ΠΑ, ο διαγωνισμός διενεργείται κατά τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 2
Στάδια Διαδικασίας
1. Ο διαγωνισμός για την κατάταξη Μονίμων Αξιωματικών στην ΠΑ διεξάγεται κατά τα εξής στάδια:
α. Προκήρυξη διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1.
β. Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Κατά το εν λόγω στάδιο:
(1) Κατατίθενται τα δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους εντός της καθοριζόμενης από την προκήρυξη προθεσμίας.
(2) Ελέγχονται τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10.
γ. Διενέργεια Προκαταρκτικών Εξετάσεων και ανακήρυξη δικαιούμενων συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις.

Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω αξιολογήσεις:
(1) Αξιολόγηση Επαγγελματικής Καταλληλότητας (Ψυχομετρική Δοκιμασία), σύμφωνα με το άρθρο 13, προς διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για απόκτηση της ιδιότητας του Μονίμου Αξιωματικού και την ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών.
(2) Αξιολόγηση Σωματικής Ικανότητας (Υγειονομική Εξέταση) σύμφωνα με το άρθρο 14, που περιλαμβάνει ιατρικές εξετάσεις των υποψηφίων και ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών.
(3) Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης (Αθλητική Δοκιμασία) σύμφωνα με το άρθρο 15, που περιλαμβάνει  τις αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων και την ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών.
δ. Γραπτές εξετάσεις επί των ανάλογων γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Κεφάλαιο Ζ ́.
ε. Διαδικασία υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 19.
στ. Εξαγωγή και ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων.

2. α. Ακαταλληλότητα υποψηφίου σε κάποιο από τα στάδια του διαγωνισμού, τον αποκλείει από τη συμμετοχή στα επόμενα.
β. Ομοίως, αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται κατά τις ημέρες και ώρες διενέργειας των δοκιμασιών ή εξετάσεων ή που για οιονδήποτε λόγο δεν τις ολοκληρώνουν.
γ. Κατ’ εξαίρεση, όσοι υποψήφιοι δεν παρουσιασθούν ή διακόψουν τις εξετάσεις ψυχομετρικής και υγειονομικής καταλληλότητας καθώς και καταλληλότητας φυσικής κατάστασης επικαλούμενοι λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατόν, μετά από αίτηση τους και έγκριση του ΣΕΥΜΑ, να ενταχθούν σε άλλη ομάδα υποψηφίων. Ως λόγοι ανωτέρας βίας νοούνται ιδίως η ασθένεια ή ο τραυματισμός του υποψηφίου, ο θάνατος μέλους οικογένειας ή η αδυναμία μετακίνησης λόγω θεομηνίας. Οι λόγοι ανωτέρας βίας πρέπει να πιστοποιούνται εγγράφως με ευθύνη του υποψηφίου.
δ. Μετά την παρέλευση της τελευταίας ημέρας διεξαγωγής της εκάστοτε, σύμφωνα με το εκπονηθέν πρόγραμμα – δοκιμασίας ή εξετάσεως, δεν πραγματοποιείται καμία δοκιμασία ή εξέταση. Ομοίως δεν επιτρέπεται η εκτός ομάδας υποψηφίων ατομική εξέταση.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 3
Προγραμματισμός του Διαγωνισμού
1. Η Διεύθυνση Οργάνωσης του ΓΕΑ λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση των Μονάδων και Υπηρεσιών της ΠΑ, τις κενές οργανικές θέσεις και τις εν γένει υπηρεσιακές ανάγκες, μελετά και εισηγείται ιεραρχικά την αναγκαιότητα – σκοπιμότητα κατάταξης Μονίμων Αξιωματικών με διαγωνισμό, προτείνοντας τον αριθμό των κατά βαθμό και ειδικότητα κενών οργανικών θέσεων που πρέπει να στελεχωθούν.
2. Μετά την έγκριση της ως άνω αναγκαιότητας-σκοπιμότητας, και αφού προϋπολογιστεί η σχετική δαπάνη από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του ΓΕΑ, η Διεύθυνση Οργανώσεως του ΓΕΑ καταρτίζει το κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού κατάταξης Μονίμων Αξιωματικών.
3. Η προκήρυξη του διαγωνισμού υπογράφεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αφού εξασφαλιστεί η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α ́280), ως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 4
Προκήρυξη του Διαγωνισμού
1. Η προκήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνει κατά ειδικότητα:
α. Τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων.
β. Τον βαθμό μονίμου Αξιωματικού με τον οποίο θα καταταγούν οι επιτυχόντες.
γ. Τα προσόντα που απαιτούνται και τα κωλύματα που ισχύουν.
δ. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής τους και την Αρχή στην οποία υποβάλλονται.
ε. Τα εξεταστέα γνωστικά αντικείμενα και την ανά γνωστικό αντικείμενο ύλη.
στ. Τους χώρους διεξαγωγής των σταδίων της διαδικασίας.
ζ. Τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων.
η. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Η Προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο (τόσο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» όσο και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΑ) και κοινοποιείται με μέριμνα του ΓΕΑ στο ΣΕΥΜΑ, σε όλες τις Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και τα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού του ΥΕΘΑ καθώς και σε κάθε άλλη αρχή ή φορέα κατά τρόπο, ώστε να λάβει την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα.

3. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Το κείμενο του Κανονισμού Κατάταξης Μονίμων Αξιωματικών με διαγωνισμό στην Πολεμική Αεροπορία