Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Νέας Σμύρνης

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Νέας Σμύρνης

Αριθμ. 91874 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4691/29.12.2017
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Νέας Σμύρνης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης, σε δύο (2) άτομα.β) Το χρονικό διάστημα άσκησης τους σε έξι (6) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από σχετική αίτηση του υποψηφίου δικηγόρου και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Απριλίου και την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους

γ) Τη μηνιαία αποζημίωση τους στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600 €). Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Νέας Σμύρνης εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό Μητρώου ασκούμενου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Νέας Σμύρνης με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Τα ονόματα όλων των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και ελλείψει ή απουσία αυτού, ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας του Δήμου.

Δ. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται, βάσει του παρουσιολογίου, με ένταλμα από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. 91874 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4691/29.12.2017)