ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Προσλήψεις

Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες