Πρόσληψη δικηγόρου με σύμβαση έργου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσληψη δικηγόρου με σύμβαση έργου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου παροχής νομικών υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) Δικηγόρο (φυσικό πρόσωπο), στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» με κωδικό 00-0000-00.Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται, σύμφωνα με την από 18/07/2018 απόφαση της 21ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 9ΥΠ6469Β4Μ-8Ψ3) να απασχολήσει με σύμβαση έργου παροχής νομικών υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» με κωδικό 00- 0000-00, ένα (1) Δικηγόρο (φυσικό πρόσωπο).

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο είναι:

Η νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε σχετικά θέματα που θα αναθέτει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ή/και άλλες οργανικές μονάδες του ΕΛΚΕ ή/και του ΟΠΑ σχετιζόμενες άμεσα με τον ΕΛΚΕ.

Εκτιμώμενη διάρκεια: Έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης και με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Προϋπολογισμός: Έως σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000 €) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται – και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί – τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν το εν λόγω έργο.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

1. Δικηγόρος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, κάτοχος Πτυχίου Νομικής πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου πτυχίου της αλλοδαπής, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στο Δημόσιο Δίκαιο, από πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

3. Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση, με την ιδιότητα του νομικού συνεργάτη ΕΛΚΕ ελληνικού πανεπιστημίου

4. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

5. Πιστοποιητικό γνώσεων χειρισμού Η/Υ (ενότητες: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, Internet, Windows, Βάσεις Δεδομένων) (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).

3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν).

4) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις

5) Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους (βλ. έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση:

ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251,

μέχρι τη Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00.

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς, η φράση:

Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα (1) Δικηγόρο, στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ», με κωδικό 00-0000-00.

Εάν ο φάκελος υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι αποδεκτή), θα πρέπει να επιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στην ανωτέρω διεύθυνση το αργότερο μέχρι την προαναφερόμενη δεσμευτική ημερομηνία, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.8203.830, αρμόδια κα. Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

Η προκήρυξη