Προσλήψεις στον δήμο Ελασσόνας

Προσλήψεις στον δήμο Ελασσόνας

O Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων για δύο μήνες.5 Νηπιαγωγοί ή Βρεφονηπιοκόμοι.

2 Μάγειρες.

2 Γενικών Καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού στην Τσαριτσάνη στο κτίριο της Δημοτικής κοινότητας ( τηλ. Επικοινωνίας: 2493081202 & 2493081004).

Αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η υπάλληλος κ. Γκρουμτσιά Σουλτάνα κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης.

 

 

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Ελασσόνας, που εδρεύει στην Ελασσόνα, Ν. Λάρισας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης.

1 ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ.
1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, 6ης Οκτωβρίου 57, Τ.Κ.40200 ΕΛΑΣΣΟΝΑ, απευθύνοντάς την στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών-Τµήµα Ανθρωπίνου Δυναµικού, υπόψιν κας Χρ.Κατσιούλη (τηλ. επικοινωνίας: 2493350219, 2493350240).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Ελασσόνας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.