Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Πειραιά

Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Πειραιά

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου ΠειραιάΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 (Α 208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει,
2) Την υπ’ αριθμ. 47880/09-09-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2189/Β΄/27-06-2017) με θέμα την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Δήμο Πειραιώς.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Πειραιά, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), στο πρωτόκολλο του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου, ήτοι από 06-09-2019 έως και 16-09-2019

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η άσκηση για την προσεχή περίοδο, των ασκουμένων στο ∆ήµο Πειραιά, ξεκινάει την 01-10-2019 και λήγει στις 31-03-2020, µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων και αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2).

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των απασχολούμενων υποψηφίων δικηγόρων θα είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας.

Η μηνιαία αποζημίωσή τους ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις – πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος – και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι δεν πρέπει να συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής στον Δήμο Πειραιά. Επιπλέον, εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο, πρέπει να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη σχετική εγγραφή και εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα, με την έναρξη της άσκησής τους στον Δήμο Πειραιά.

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,

β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

γ) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους,

δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στον Δήμο Πειραιά.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση που θα διενεργηθεί στο Δήμο μας με την παρουσία των ενδιαφερόμενων. Τα ονοματεπώνυμα των επιλεγέντων ασκούμενων δικηγόρων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων, υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, στο τηλ. 213 2022566, αρμόδια για πληροφορίες κ. Βορρεάκου Αναστασία

Η πρόσκληση

Η σχετική ΚΥΑΆσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Πειραιώς (Αριθμ. 47880 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2189/27.06.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Πειραιώς σε δύο (2) άτομα,
β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου και αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις – πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος – και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πειραιώς, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση που θα διενεργείται στο Δήμο Πειραιώς με την παρουσία των ενδιαφερόμενων. Τα ονοματεπώνυμα των επιλεγέντων ασκούμενων δικηγόρων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του ασκουμένου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των απασχολούμενων υποψηφίων δικηγόρων θα είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας. Η αμοιβή των ασκούμενων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιώς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.