Προσλήψεις στον Δήμο Βιάννου – 30 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Βιάννου

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) υδρονοµέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2018.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο Βιάννου τα δικαιολογητικά.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, δηλαδή από 11-04-2018 έως και 20-04-2018.Πρόσληψη, εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα. Ο Δήμος Βιάννου ύστερα από την υπ’ αριθ. 152/2017 απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα για να γίνει η κοπή κλάδων και δένδρων τα οποία εμποδίζουν την κίνηση των αυτοκινήτων και δημιουργούν κινδύνους στην ασφάλεια των δημοτών τόσο σε αγροτικούς δρόμους όσο και σε δημοτικούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Βιάννου (Δ/νση: Άνω Βιάννος, τηλ.: 28953 40141) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η κ. Καμπιτάκη Μαρίνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από 14-07-2017 έως και 19-07-2017.