Προσλήψεις στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και 03-05-2017:

Α) Να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης του Δήμου, Έλλης 16 και Κανάρη στη Δάφνη,

Β) Να απευθύνονται για διευκρινήσεις – πληροφορίες στον κ. Δημητράντζο Δημήτριο τηλ. 213 2037870
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες