Πρόσληψη δικηγόρου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά

Πρόσληψη δικηγόρου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά

Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά» με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4194/2013, όπως ισχύει κάθε φοράΟ δικηγόρος που θα προσληφθεί υποχρεούται σε παρουσία στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας στην έδρα του νομικού προσώπου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και για χρόνο εύλογο και απαραίτητο, αναλόγως των υπαρχουσών αναγκών, ακόμη και αν αυτό απαιτηθεί σε ημέρες και ώρες μη εργάσιμες.

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του/της, καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και επί του παρόντος από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’).

Ο/Η προσληφθείς/σα θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και τυχόν λοιπών κρατήσεων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 28η/20.06.2017 εγκύκλιος, ΑΔΑ: Ω501465ΧΠΙ-ΕΞΥ).

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την επομένη εργάσιμη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο Τύπο

Η Προκήρυξη