Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων

Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων

Καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων για την παρουσία τους στις εκλογές των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και τον τρόπο καταβολήςAριθμ. 24270/610 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1577/08.05.2018
Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων για την παρουσία τους στις εκλογές των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και τον τρόπο καταβολής ως εξής:

α) Για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής:

1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 10 έως 200 μέλη ποσό πενήντα και πενήντα (50,50) €.

2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) €.

3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 601 μέλη και άνω, ποσό ογδόντα τέσσερα (84,00) €.

β) Για λήψη απόφασης εκπροσώπησης στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση:

1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 10 έως 200 μέλη ποσό τριάντα δύο (32,00) €.

2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό εξήντα τρία (63,00) €.

3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 601 μέλη και άνω, ποσό εβδομήντα οκτώ (78,50) €.

γ) Για την εκλογή των λοιπών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών):

1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 10 έως 200 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) €.

2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό εκατόν δέκα εννέα (119,00) €.

3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 601 μέλη και άνω, ποσό εκατόν πενήντα (150,00) €.

δ) Προκειμένου για σωματεία με λιγότερα από 300 μέλη, τα οποία εκλέγουν την ίδια ημέρα Εφορευτική Επιτροπή, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπροσώπους Εργατικών Κέντρων  και Ομοσπονδιών και λαμβάνουν απόφαση εκπροσώπησης στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η αμοιβή των δικαστικών αντιπροσώπων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε (135,00) €.Όπου στην απόφαση αυτή γίνεται λόγος περί «μελών» νοούνται τα οικονομικώς εντάξει μέλη μέχρι και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης των δικαστικών αντιπροσώπων καθορίζεται σε 8 ώρες ημερησίως.

Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τη συνδικαλιστική οργάνωση στον δικηγόρο που ορίστηκε δικαστικός αντιπρόσωπος, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.

Σε περίπτωση που η διαδικασία των εκλογών διαρκεί περισσότερες από μία ημέρες, τα αντίστοιχα ποσά αμοιβής καταβάλλονται για τις επιπλέον ημέρες, συμπληρωματικά, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης καταργείται η αριθμ. 2394/80/9.2.2012 όμοια (Β 337).

Αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων. Δικηγόροι ως δικαστικοί αντιπρόσωποι. Αμοιβές

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Τεύχος Β 1577/08.05.2018)