Αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων. Δικηγόροι ως δικαστικοί αντιπρόσωποι. Αμοιβές

Αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων. Δικηγόροι ως δικαστικοί αντιπρόσωποι. Αμοιβές

Συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνωνΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 11/01/2017

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Με το άρθρο 52 του ν. 4446/2016 ΦΕΚ Α 240/22.12.2016 προβλέπεται η συμμετοχή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων.

Ο ΔΣΑ στο πλαίσιο της εφαρμογής του ως άνω άρθρου και για τη διευκόλυνση των συναδέλφων, δημιουργεί σχετικό κατάλογο στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι Δικηγόροι μπορούν να εγγραφούν, υποβάλλοντας δήλωση στον Σύλλογο.

Η υποβολή της δήλωσής θα γίνεται μέσω ειδικής εφαρμογής του portal.olomeleia.gr

Για την επιλογή των Δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων θα επακολουθεί κάθε φορά κλήρωση.
– – –
NOMOΣ 4446/2016 – ΦΕΚ A 240 – 22.12.2016
Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 52
Συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων
1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) καταργείται και οι παράγραφοι 3 και 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της οργάνωσης από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της.
4. Εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας του Δικηγορικού Συλλόγου, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 εφαρμόζονται ανάλογα».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 351/1983 (Α΄ 122) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Εφορευτικές Επιτροπές διορίζονται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και απαρτίζονται από δικηγόρους που ορίζονται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και μέλη του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν από τους μεμονωμένους και τους συνδυασμούς υποψηφίων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 6 του παρόντος. Εφόσον οι μεμονωμένοι και οι συνδυασμοί υποψηφίων δεν έχουν προτείνει τον απαιτούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του παρόντος, αριθμό μελών του ΟΕΕΕ για τη συγκρότηση των Εφορευτικών Επιτροπών, οι τελευταίες συμπληρώνονται με μέλη του Επιμελητηρίου που διορίζονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 351/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών και συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτή τα μέλη του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν σαν τακτικά μέλη της ΚΕΕ από όλους τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους. Για κάθε τακτικό μέλος της ΚΕΕ αυτής της κατηγορίας, διορίζονται και τα αντίστοιχα δύο (2) αναπληρωματικά εφόσον έχουν προταθεί από τον ίδιο συνδυασμό».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 351/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ΤΕΕ προεδρεύονται από δικηγόρο και συγκροτούνται υποχρεωτικά από τα μέλη του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν σαν τακτικά μέλη των ΤΕΕ, από όλους τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους ο καθένας. Για κάθε τακτικό μέλος κάθε ΤΕΕ, διορίζεται και αντίστοιχο αναπληρωματικό, που έχει προταθεί από τον ίδιο συνδυασμό».5. Η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού διενεργεί εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Στις εκλογές συνεταιρισμών με πάνω από πεντακόσια (500) μέλη ορίζονται εκλογικά κέντρα, τα οποία μπορούν να βρίσκονται και στις έδρες των περιφερειακών εγκαταστάσεων και σε καθένα από αυτά παρίσταται δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος, διοριζόμενος από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας που λειτουργούν τα εκλογικά κέντρα».

6. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 372/1992 (Α΄ 187) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά και με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για τα λοιπά Επιμελητήρια της χώρας και αποτελείται από τους εξής:
α. Ένα δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Επιμελητηρίου με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, οι οποίοι διορίζονται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Επιμελητηρίου.
β. Δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τους αναπληρωτές τους ή δύο υπαλλήλους αντίστοιχα της Περιφερειακής Διοίκησης με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη και
γ. Δύο εκπροσώπους του Επιμελητηρίου εκ των οποίων ο ένας μέλος και ο άλλος υπάλληλος του Επιμελητηρίου που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου αντίστοιχα.
Το οριζόμενο στην εκλογική επιτροπή μέλος του Επιμελητηρίου δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Επιμελητηρίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Δ.Ε. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο υπεύθυνος του τμήματος μητρώου του Επιμελητηρίου».

7. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού, καθώς και των αντιπροσώπων σε άλλα νομικά πρόσωπα που συμμετέχει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή της οποίας προεδρεύει δικηγόρος που διορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Αν τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι λιγότερα από τριάντα (30), οι εκλογές διενεργούνται χωρίς την παρουσία δικηγόρου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό. Η διαδικασία εκλογής και ο αριθμός των μελών της εφορευτικής επιτροπής καθορίζονται από το καταστατικό. Για τις αρχαιρεσίες τηρείται από την εφορευτική επιτροπή πρακτικό. Το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων να εκλεγούν μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου, αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο ποσοστό των γυναικών μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα».

8. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εκλογές στους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων για την Ε.ΔΑ.Σ.Ε. διενεργούνται ταυτόχρονα από τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικηγόρος, ο οποίος διορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του συνεταιρισμού».

– – –


Αμοιβή Δικαστικών Αντιπροσώπων στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Aριθμ. 24270/610 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1577/08.05.2018
Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων για την παρουσία τους στις εκλογές των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και τον τρόπο καταβολής ως εξής:

αΓια την εκλογή εφορευτικής επιτροπής:

1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 10 έως 200 μέλη ποσό πενήντα και πενήντα (50,50) €.

2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) €.

3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 601 μέλη και άνω, ποσό ογδόντα τέσσερα (84,00) €.

βΓια λήψη απόφασης εκπροσώπησης στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση:

1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 10 έως 200 μέλη ποσό τριάντα δύο (32,00) €.

2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό εξήντα τρία (63,00) €.

3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 601 μέλη και άνω, ποσό εβδομήντα οκτώ (78,50) €.

γΓια την εκλογή των λοιπών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών):

1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 10 έως 200 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) €.

2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό εκατόν δέκα εννέα (119,00) €.

3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 601 μέλη και άνω, ποσό εκατόν πενήντα (150,00) €.

δΠροκειμένου για σωματεία με λιγότερα από 300 μέλη, τα οποία εκλέγουν την ίδια ημέρα Εφορευτική Επιτροπή, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπροσώπους Εργατικών Κέντρων  και Ομοσπονδιών και λαμβάνουν απόφαση εκπροσώπησης στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η αμοιβή των δικαστικών αντιπροσώπων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε (135,00) €.

Όπου στην απόφαση αυτή γίνεται λόγος περί «μελών» νοούνται τα οικονομικώς εντάξει μέλη μέχρι και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης των δικαστικών αντιπροσώπων καθορίζεται σε 8 ώρες ημερησίως.

Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τη συνδικαλιστική οργάνωση στον δικηγόρο που ορίστηκε δικαστικός αντιπρόσωπος, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.

Σε περίπτωση που η διαδικασία των εκλογών διαρκεί περισσότερες από μία ημέρες, τα αντίστοιχα ποσά αμοιβής καταβάλλονται για τις επιπλέον ημέρες, συμπληρωματικά, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης καταργείται η αριθμ. 2394/80/9.2.2012 όμοια (Β 337).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Τεύχος Β 1577/08.05.2018)

Βοηθητικό υλικό

Υπόδειγμα πρακτικού αρχαιρεσιών σωματείου

Οδηγίες συμπλήρωσης του ως άνω πρακτικού αρχαιρεσιών σωματείου

NOMOΣ 4446/2016 – ΦΕΚ A 240 – 22.12.2016
Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις