Καθορίζεται το ανώτατο όριο ύψους των ακινήτων

Καθορίζεται το ανώτατο όριο ύψους των ακινήτων. Τροπολογία βάσει της οποίας το μπόνους στο ύψος των κτιρίων θα είναι κλιμακωτό και σε συνάρτηση με τον συντελεστή δόμησης κατέθεσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο υπό συζήτηση στη Βουλή νομοσχέδιο αρμοδιότητάς του, με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας»

 

Με την τροπολογία

– για περιοχές με συντελεστή δόμησης έως 0,8 το ανώτατο ύψος θα είναι τα δύο μέτρα

– για μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης έως 1,6 το ανώτατο όριο ύψους θα είναι + 2,5 μέτρα και

– για τις υπόλοιπες περιοχές που έχουν αυξημένο συντελεστή δόμησης το ανώτατο όριο θα είναι τα 3 μέτρα.

Περαιτέρω υπάρχει και διάταξη για τα φυτεμένα δώματα που δίνει δικαίωμα για άλλα 3 μέτρα και 40 εκατοστά.

 

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με την παρ. 1 της διάταξης:

· Τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 10 εφαρμόζονται μόνο στις περιοχές του πεδίου εφαρμογής του με ισχύοντα συντελεστή δόμησης (σ.δ.) μεγαλύτερο του 0,8.

· Το συνολικό ύψος της προσαύξησης κατά την εφαρμογή των κινήτρων της παρ. 1 του άρθρου 10, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 15 δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά:

– τα δυόμιση μέτρα (2,50 μ.) για σ.δ. μεγαλύτερο του 0.8 έως και 1.6 και

– τα τρία μέτρα (3,00 μ.)για σ.δ. μεγαλύτερο του 1.6.

· Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν την 1η Μαΐου 2024 με χρήση κινήτρων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν και αναθεωρούνται, δυνάμει των ισχύοντων κατά την έκδοση τους διατάξεων.

Με την παρ. 2 επεκτείνεται το περιεχόμενο της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 18 του ΝΟΚ προκειμένου να συμπεριλάβει και στοιχεία αναφορικά με τους ελέγχους και τις κυρώσεις που σχετίζονται με την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εν τοις πράγμασι κατασκευή και διατήρηση αυτών.

Με την παρ. 3 θεσμοθετείται ο επαναληπτικός έλεγχος για τις περιπτώσεις οικοδομικών αδειών κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, βάσει του άρθρου 25 ΝΟΚ, καθώς και δημιουργίας φυτεμένων επιφανειών.

Τέλος, με την παρ. 4 καθορίζεται, για λόγους επείγοντος, διαδικασία άμεσης ανάθεσης εκπόνησης «Μελέτης αξιολόγησης της εφαρμογής των κινήτρων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές» και η δυνατότητα χρηματοδότησης αυτής από το Πράσινο Ταμείο.