Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος ΚΕΠ στο Δήμο Αχαρνών Αττικής

kepAριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/ 8 /4262 – ΦΕΚ Β 679 – 19.03.2014

Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος ΚΕΠ στο Δήμο Αχαρνών Ν. Αττικής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
β) της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α΄/23-5-2003) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις»,
γ) του άρθρου 15 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/
15-3-2006) «Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,
δ) του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών πράξεων,
ε) του άρθρου 1 παρ. 2 περ. 5.3 Α5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. Φ.1/16483/4-9-2002 (ΦΕΚ 1153/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με θέμα: «Ορισμός ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠ 219 Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής.
5. Την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.1/102/29534/23-11-2007 (ΦEK 2353/Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, με θέμα: «Σύσταση και Έναρξη Λειτουργίας Παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Αχαρνών της ΝΑ Αττικής», με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠ 219Π Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής.
6. Την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.1//8 / 3578/18-2-2013 (ΦΕΚ 778/Β΄) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος ΚΕΠ στο Δήμο Αχαρνών Ν. Αττικής», με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠ 219ΠΒ Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής.
7. Την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.1/24 /28230/1-12-2006 (ΦEK 1880/Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα: «Σύσταση και Έναρξη Λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων Νομού Αττικής», με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠ 1041 Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής.
8. Την αριθμ. 122/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών για την έγκριση ίδρυσης νέου ΚΕΠ στο Δήμο Αχαρνών που θα εδρεύει στην περιοχή «Εργατικές Κατοικίες Αγίας Άννας».
9. Το αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.2/ 22 /ΔΥ/2014 ενημερωτικό σημείωμα μας, σχετικά με την ίδρυση πέμπτου (5ου) ΚΕΠ στο Δήμο Αχαρνών.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Παραρτήματος ΚΕΠ Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής, με ηλεκτρονικό αριθμό 219ΠΓ, το οποίο θα εδρεύει στην περιοχή «Εργατικές Κατοικίες Αγίας Άννας» και με την οργανωτική μορφή και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002), «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», την 20η Μαρτίου 2014.

Η στελέχωση του ΚΕΠ 219ΠΓ θα γίνει με υπαλλήλους που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του δήμου και όχι από υπαλλήλους των ΚΕΠ Δήμου Αχαρνών.

Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Αχαρνών.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 219ΠΓ, θα λειτουργούν στο Δήμο Αχαρνών συνολικά πέντε (5) ΚΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ