Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πρόσληψη δικηγόρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, του Πανεπιστημίου Αιγαίου