ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ. Προσλήψεις

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση του Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 του Νόμου 4071/2012), έτους 2015
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες