Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Ιστιοπλοΐας στην Αθήνα

Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Ιστιοπλοΐας στην Αθήνα

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Ιστιοπλοΐας Γ Κατηγορίας Ολυμπιακών Διαδρομών και Ανοιχτής Θαλάσσης, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα, στο διάστημα έως 31/3/2019Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/161428/6765/3105/1153 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1553/08.05.2018
Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Ιστιοπλοΐας Γ ́ κατηγορίας, Ολυμπιακών Διαδρομών και Ανοιχτής Θαλάσσης, της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, στην Αθήνα.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Ιστιοπλοΐας Γ Κατηγορίας Ολυμπιακών Διαδρομών και Ανοιχτής Θαλάσσης, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα, στο διάστημα έως 31/3/2019

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη σχολή προπονητών είναι:

Για την κατηγορία Ολυμπιακών Διαδρομών:

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δη-μιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
2. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του εντός του 2018 (έως 31-12-2018).

3. α) Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής Ιστιοπλοϊας (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες, ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας ή της ένωσης με βάση φύλλα αγώνων πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή η ένωση. Ειδικά, οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ απαιτείται να έχουν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές/τριες (με δελτίο αθλητή/τριας και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας ή της ένωσης με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη και για αποφοίτους ΙΕΚ (προπονητής αθλήματος) τέσσερα (4) έτη την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή η ένωση, ή

3. Β) Να είχε συμμετοχή με την Εθνική Ομάδα σε Πα-γκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (βεβαίωση ομο-σπονδίας και φύλλο αγώνος), ή

3. Γ) 1η έως 6η θέση σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα οποιασδήποτε κατηγορίας, (βεβαίωση ομοσπονδίας και φύλλο αγώνος),

4. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον. Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής απαραίτητη προϋπόθεση για την υπηρεσία μας είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν είτε στην Γ.Γ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων/Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.

Για την κατηγορία Ανοιχτής Θαλάσσης:

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δη-μιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
2. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του εντός του 2018 (έως 31-12-2018).

3. Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής Ιστιοπλοΐας στο συγκεκριμένο άθλημα, με δελτίο αθλητή και με χρονολογία έκδοσης τουλάχιστον έξι (6) έτη πριν την έναρξη της Σχολής και συμμετοχή σε αγώνες συνολικά 1200 ναυτικών μιλίων, με αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας, με βεβαίωση από την ομοσπονδία ή την ένωση, με βάση φύλλα αγώνων πινάκια αγώνων. Ειδικά, οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ, απαιτεί-ται να είχαν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές Ιστιοπλοΐας, με δελτίο αθλητή στο συγκεκριμένο άθλημα, με δελτίο αθλητή και με χρονολογία έκδοσης τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την έναρξη της Σχολής και συμμετοχή σε αγώνες συνολικά 1200 ναυτικών μιλίων, με αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας, με βεβαίωση από την ομοσπονδία ή την ένωση, με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων.
4. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον. Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής απαραίτητη προϋπόθεση για την υπηρεσία μας είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν είτε στην Γ.Γ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων/Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.

Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σε όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.

2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδα-στών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.

3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας.

4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

6. Τα διπλώματα εκδίδονται με δαπάνη της οικείας ομοσπονδίας και ελέγχονται από τη ΓΓΑ ως προς τη νομιμότητα. Το κάθε δίπλωμα για να θεωρείται έγκυρο φέρει σφραγίδα και αρίθμηση από τη ΓΓΑ.

7. Ο τύπος των διπλωμάτων και τα όσα αναφέρονται σε αυτά είναι κοινός και σύμφωνος με πρότυπο που παραδίδει το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.

2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.

3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας).
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής – γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής:

– Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία ή την ένωση.

7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, ΑΕΙ – ΤΕΙ απαιτούνται:

Πτυχίο

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ δεν απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).

Το τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα), κατατίθενται τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.

Το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης