Νόμος 4787/2021 Κύρωση σύμβασης και πολεοδομικές διατάξεις

Νόμος 4787/2021 Κύρωση σύμβασης και πολεοδομικές διατάξεις

Νόμος 4787/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 44/26.03.2021
Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Σύμβασης Διανομής – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ, ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Άρθρο δεύτερο
Ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων της κυρούμενης με το άρθρο πρώτο Σύμβασης Διανομής – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας
Άρθρο τρίτο
Ρύθμιση διαδικασίας και λοιπών θεμάτων εισφοράς εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά από το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» προς κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άρθρο τέταρτο
Ειδικές ρυθμίσεις για το Ελληνικό

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Άρθρο πέμπτο
Διατάξεις αναφορικά με τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά – Τροποποίηση του ν. 4062/2012 και του ν. 4663/2020

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο έκτο
Ρύθμιση αποζημιώσεων πρώην εργαζομένων Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε.
Άρθρο έβδομο
Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 – Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4772/2021
Άρθρο όγδοο
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
Άρθρο ένατο
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 – Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
Άρθρο δέκατο
Παράταση ισχύος υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής
Άρθρο ενδέκατο
Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες
Άρθρο δωδέκατο
Αγορά ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΑΒ
Άρθρο δέκατο τρίτο
Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω πανδημίας
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Παραχώρηση απλής χρήσης – Τροποποίηση της παρ. 5.α) του άρθρου 13 του ν. 2971/2001
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών – Τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001
Άρθρο δέκατο έκτο
Ορισμός του όρου «δελτίο» και ακατάσχετο ποσοστού των εσόδων από τον φόρο που επιβάλλεται επί των τυχερών παιγνίων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο δέκατο έβδομο
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας
Άρθρο δέκατο όγδοο
Παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων και προθεσμίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων – Σημειακές τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων
Άρθρο δέκατο ένατο
Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο εικοστό
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο εικοστό πρώτο
Επέκταση χιονοδρομικών κέντρων
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – Παράταση θητείας Δ.Σ. ΟΕΒ
Άρθρο εικοστό τρίτο
Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων («Ε.ΕΠ.ΕΤ.»). Αρμοδιότητες-Σύνθεση
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Διενέργεια αυτοψίας
Άρθρο εικοστό πέμπτο
Απόφαση κατεδάφισης
Άρθρο εικοστό έκτο
Έκθεση προσωρινών μέτρων
Άρθρο εικοστό έβδομο
Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο εικοστό όγδοο
Σύνθεση της τριμελούς επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 7 π.δ. της 13.4.1929 – Διορισμός μελών
Άρθρο εικοστό ένατο
Διάγραμμα Ελευσίνας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άρθρο τριακοστό
Κωλύματα αθλητικού νόμου και καταστατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΙΣΧΥΣ
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Ισχύς

Νόμος 4787/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 44/26.03.2021
Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις